Klauzula informacyjna – Kandydaci do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Kandydaci do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4 bud. „B”, 02-797 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@dbfowilanow.waw.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osób, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art.22(1) § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania,
  3. prawo do usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania oraz prawo.
 8. W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dotyczących czynności przetwarzania wymienionych w pkt. 3 b jest warunkiem ustawowym.
 10. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Aktualna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej biura pod adresem www.dbfowilanow.waw.pl/rodo/.
Skip to content